top of page

Our French Programs

​法语课程

English Tutoring, IB prep Tutoring, Math Tutoring, Adult Class, French Tutoring

Let's experience the authentic French!

来雅典娜教育,带您体验来自巴黎的法语!​

G1-12 French

G1-G12 法语同步提高班

​同步学校内容,查漏补缺,整体提高。

IB French Prep

​IB 法语准备班

梳理重点难点知识,测试例题演练。

词汇,语法,写作强化。

口语听力迅速提高。

阅读难度系数增加,

提高学生运用法语理解的水平。

​让孩子自信上考场,法语再无忧。

bottom of page